Öppethållande och Schema

Öppethållande: Kronhjorten har öppet 6-18, måndag – fredag. Stängt helger och röda dagar samt 5 veckor under semesterperioden i samråd med föräldrarna. Vi även samverkar med Solstålen i Alsen under lov och semesterveckor.

Schema: Du som förälder är skyldig att lämna in schema över den tid ditt barn behöver barnomsorg. Om behovet av tillsyn förändras ska du lämna in nytt schema. Lämnas gärna månadsvis om det går.

Utvecklingsdagar: Verksamheten har rätt till 4 utvecklingsdagar per år, för att kunna planera, utveckla och bli en så bra verksamhet som möjligt för barnen.

Vid föräldraledighet, arbetslöshet samt nattjobb

Föräldraledig och Arbetslös 

Dagbarn 1-2 år får omgående gå ner till 20 timmar/vecka med avgift enligt gällande taxa. Dessa timmar kan schemaläggas M-Fre mellan kl 8-15.

Vi erbjudar dagbarn 3-5 år avgiftsfri pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka under läsåret. Däremot tas ut en avgift under sommarlovet. (Läs mer under Allmänt: Barnomsorgsavgifter.) Eftersom vi är en pedagogisk omsorg kan vi inte erbjuda avgiftfri allmän förskola. Om ni vill ha allmän förskola kan vårdnadshavaren ta kontakt med närmaste fristående förskola eller kommunal förskola.

Nattjobb

För vårdnadshavare med nattjobb anpassas vistelsetiden efter vårdnadshavaren behov utifrån öppettider 6-18.

Allmänt

Man har rätt till barnomsorg under arbetstid och resa till och från jobb.

Barnomsorgsavgifter

Avgiften betalas enligt Skollagen paragraf  9 kapitel 20 § 

Föräldraavgiften är en abonnemangsavgift, vilket innebär att en fast månadsavgift tas ut i 12 månader. Avgiften faktureras av barnvårdaren, som är huvudmannen.  Lägsta debitering av avgift är en månad, även om den totala placeringstiden är för kortare period. Avgift debiteras från barnets placeringsdatum enligt placeringsmeddelandet. Avdrag för frånvaro görs inte. Samma taxa gäller oavsett antal tillsynstimmar.

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
 • Barn 4: avgiftsfri

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till barnet börjar skolan,

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
 • Barn 2: 1  procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
 • Barn 4: avgiftsfri

Hur beräknas avgiften?

Avgiften för pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets bruttoinkomst, den är alltså inkomstrelaterad. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock ett ”avgiftstak”. Den högsta inkomsten som avgiften baseras på är 47.490 kr per månad förre skatt.  Avgifter ses över årligen och kan ändras dock aldrig över “maxtaxan”.

Kronhjortens avgift är lägre än Krokoms Kommuns “maxtaxa”. För kännedom beräknas kommunens utifrån samma bruttoinkomst, 47.490 kr månad förre skatt MEN med högsta avgiften beräknad på 3 procent av inkomsten för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller från barn 3 för barn 1-3 år och från andra barnet det år barnet fyller 3 år till barnet börjar skolan. Taxans syskonrabatt innebär att det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare.

Avgiftspliktiga personer

Underlag för månadsavgiften är familjens/hushållets ekonomiska bärkraft. Detta innebär att om man sammanbor eller har ett ekonomiskt samarbete med någon räknas man som två försörjare, även om den sammanboende inte är förälder till barnet/barnen.

Skyldighet att lämna inkomstuppgifter

De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift om hushållets bruttoinkomst hamnar under 26,600 kr per månad och man är berättigad att betala en lägre föräldraavgift. Blanketten med inkomstuppgifter kan lämnas in till dagbarnvårdare. Inlämnad ny inkomstuppgift börjar gälla den 1:a i nästkommande månad, om inte annat är överenskommet.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften grundas på inkomst och övriga förhållanden i det hushåll som barnet tillhör där tillsynsbehov finns.

Till avgiftsgrundande bruttoinkomst räknas:

 • Lön och andra ersättningar
 • Vårdbidrag för barn
 • Familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning
 • Sjukpenning och gravidpenning
 • Livränta
 • Pension (ej barnpension)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknadsutbildning (ej rekryteringsbidrag, studiebidrag och studielån)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning

Även förvärvsinkomst som intjänats utomlands ska räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten.

För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår. I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period delat i antal månader räknas.

Uppsägning: Uppsägningstiden är 2 månader. Om reglerna inte följs har dagbarnvårdaren rätt att säga upp platsen, även där gäller 2 månader.

Delad plats och delad faktura: När föräldrar inte bor ihop men har gemensam vårdnad ska den som har behov av tillsyn söka plats och blir då platsinnehavare. Föräldrar som inte har ett gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnets plats. Föräldrarna får varsin räkning som baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst.

Försäkring: Alla folkbokförda barn i Krokoms kommun är kollektivt olycksfallsförsäkrade. För förskolebarn och elever i grundskolan gäller försäkringen dygnet runt. Verksamheten har även en ansvarsförsäkring.

Sekretess, m.m

Tystnads- och anmälningsplikt: All barnomsorgspersonal har tystnadsplikt såväl som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer. (Sekretesslagen kap.7 § 38).

Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta sociala myndigheten om de misstänker att ett barn far illa. (Socialtjänstlagen kap.14 § 1). Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Registerkontroll: Från och med 1 januari 2001 finns en lag om registerkontroll av personal inom barnomsorgen. Alla som erbjuds anställning är skyldiga att lämna ett registerutdrag från polisens belastningsregister.

GDPR: Endast personuppgifter nödvändiga för att driva verksamheten kommer att dokumenteras. Denna information förvaras på säker plats och överlämnas till vårdnadshavaren, alternativt raderas, när barnet slutat på Kronhjorten. Medgivande blankett för föräldrarsgodkännande av lagring av bilder och personuppgifter delas ut under läsårets start.