Kronhjorten har en kultur & natur-profil. Vi känner starkt att alla barn har rätt till kultur och natur och ska utrustas med kunskap och få möjligheten att utveckla sina praktiska färdigheter för att aktivt kunna använda dessa. Detta för att i sin tur kunna vara trygga, nyfikna, självständiga och harmoniska individer som kan – och vill, bidra till det större samhället, sina medmänniskor och för en hållbar utveckling. 

På grund av detta lägger vi stor vikt vid aktiviteter som utvecklar färdigheter som underlättar till fortsatt livslångt lärande; allt från musik till läs- och skriv-förberedelser/träning, kreativt skapande för eget uttryck, odling, skogspromenader, och inte minst fri lek. Vi vill att barnen i en trygg hemmiljö får upplevelser och erfarenheter som de har glädje av hela livet där allas lika värde beaktas och arbetas för gemensamt, där man får “vara med” på likvärdiga villkor och ha inflytande på sin vardag.

Kronhjorten har en kultur & natur-profil arbetar vi aktivt med kreativitet i vardagen och i den närliggande naturmiljön. Detta stimulerar till problemlösning i realtid och möjligheten till att uttrycka sig om sina erfarenheter kreativt. Vi tar tillvara på spontana situationer som uppkommer i det dagliga arbetet och uppmuntrar barnen att testa sina teorier, våga prova, bli fängslade, och förundras tillsammans. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att lita på sina kunskaper. Barnen ska få stimulans och vägledning från oss för att genom egen aktivitet och nyfikenhet öka sina kunskaper och utveckla nya kunskaper och insikter.

Kollaborativt lärande

Vår pedagogik baseras på kollaborativt lärande där två eller flera personer lär sig eller försöker lära sig något tillsammans. Till skillnad mot enskilt lärande, drar barnen genom detta nytta av varandras kunskaper och kompetenser och de lär sig att förlita sig på varandra mot ett gemensamt mål eller en gemensam uppgift.

Med kollaborativt lärande är det viktigt att barnen har möjligheten att leka och lära sig av varandra och tillsammans över åldersgränserna. För att bredda denna kunskapspool tar vi även del av andra kompetenser som finns tillgängliga i det lokala samhället, oavsett om det nu är att lära sig sång och lek på jamska med pensionärer som har jamska som modersmål, göra en lässatsning med den lokala bibliotekarien, lära sig om djur från en lokal bonde, eller ta vara på föräldrarnas olika expertiser och erfarenheter. Det sägs att “It takes a village to raise a child”, men lika viktigt är barnens roll att vara delaktig i och påverka sitt närsamhälle och samhället i övrigt. Därför lever vi på Kronhjorten i Bleckåsen, Västbygden, efter devisen “Bygden och barnen får lärdom av varandra och utvecklas tillsammans.”

Vi skapar möjligheter för utveckling och lärande genom att befinna oss i och ta del av olika miljöer; den inomhus pedagogisk miljö, skogen, trädgården, sjön, biblioteket mm. På sådant sätt kan vi utmana och expandera barnens verklighet och ta vara på tillfällen och situationer för att ge barnen alla förutsättningar för att utvecklas. Barnens tankar och funderingar är en viktig kunskapskälla och tillsammans reflekterar och planerar vi för nya upplevelser.

Att erbjuda ett rikt, varierat och inspirerande skapande material samt ge kännedom om olika kreativa/konstnärliga tekniker är en självklarhet. Vi uppmuntrar barnens skapande och rätt att uttrycka sig med kreativa/kultur aktiviteter samt samtalar om det barnen har gjort.

All undervisning i verksamheten bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö 2018). Barnens dagar innehåller aktiviteter och händelser som bygger på läroplanens olika målområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt olika skapande aktiviteter. Barnens lekande och lekar är centrala i alla aktiviteter.